หน้าหลักวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมติดต่อ |    

ผู้บริหารสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

นายนพดล เพิ่มพิทยา
ผู้อำนวยการ สธก.
 
 
นางชนากานต์ โกสินทร์
รองผู้อำนวยการ สธก.
นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการ สธก.

(ว่าง)
รองผู้อำนวยการ สธก.
นางบังเอิญ แก่นทอง
ผู้ตรวจการ
นายบุญส่ง ฟักทิม
ผู้ตรวจการ
   
 
  น.ส.ศุภพร จงกลสถิต
รองผู้ตรวจการ
น.ส.ธุรกิจ วัฒนรุ่ง
รองผู้ตรวจการ
น.ส.ชมกร ภัทรธรรมานนท์
รองผู้ตรวจการ

 

 

 
นางสาวสุวรัตน์  พันธุ์มี
ผู้ช่วยผู้ตรวจการ
 
       
 
  นางระพีพรรณ เฉยเจริญ
ผู้ตรวจสอบภายใน
น.ส.แขไข จิตต์แผ้ว
ผู้ตรวจสอบภายใน
นายกรัณย์ อังคานุกูลวิทย์
ผู้ตรวจสอบภายใน
                  
      
          
     
นางวรางคณา สิงหพงษ์
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
น.ส.รัตนา ลิขิตสมบูรณ์
หน.ฝ่ายคลังและพัสดุ
น.ส.กัลยา สิทธิประสงค์
หน.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นางลัดดา รักแจ้ง
หน.ฝ่ายกิจการสาขา
     
 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 
 
นายณัฐนันท์ รักษาพล
ผจก คลองเตย 
นางพัทน์ธาวัลย์ อิ่มทองคำ
ผจก ประดิพัทธิ์
น.ส.กัลยาณี หว่างวิวัฒน์
ผจก ดินแดง 
นายจีรวัฒน์ เพียนทอง
ผจก สำราญราษฎร
น.ส.รัชนี ทองคำ
ผจก เทเวศร์
นางสุภาพร อิงครัตน์
ผจก บางซื่อ
นางสายชล รวมกิ่งแก้ว
ผจก พระโขนง
             
นางอจลิตา พิบูลศิริสมบัติ
ผจก วงเวียนเล็ก
น.ส.เพ็ญนภา อเนกวิธวงศ์
ผจก บางกอกใหญ่
นางสุรีย์ฉาย เอมระดี
ผจก.ลาดพร้าว
นายเดี่ยวศักดิ์ โฉมประดิษฐ์
ผจก มีนบุรี
นายมนัส พิบูลศิริสมบัติ
ผจก ตลาดพลู
นางสุลีภรณ์ กิตติบันเทิงกุล
ผจก ถนนเสือป่า
นายธีระ อับนาค
ผจก ราษฎร์บูรณะ
             
     

ผจก จอมทอง
น.ส.ภัทรภร สังข์ด้วงยา
ผจก บางบอน
นายสุโภชน์ ตันติวงศ์
ผจก ดอนเมือง
นางสอิ้ง ปุทมวัน
ผจก หนองจอก
น.ส.ศุภางค์ อรุณแสงมณี
ผจก บางพลัด
นายวิรัตน์ ขาวสบาย
ผจก อ่อนนุช
นายสุนทร ตรีโภคา
ผจก ทุ่งครุ
 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44