หน้าหลักวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมติดต่อ |    

คณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

   
  พลตำรวจตรี อัครชัย พงษ์ศิริ
ประธานกรรมการ
 
     
     
  รองปลัดกรุงเทพมหานคร
สั่งราชการสถานธนานุบาล กทม.
รองประธานกรรมการ
 
     
 

กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
กรรมการ
     
นายอุเทน สัจจเทพ
กรรมการ
นายโดม ชโยธิน
กรรมการ
นายยศพล วัธนเวคิน
กรรมการ
     
   
  ผู้อำนวยการ สธก.
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44