หน้าหลักวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมติดต่อ |    
 
คณะกรรมการบริหารกิจการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
   
  พลตำรวจตรี อัครชัย พงษ์ศิริ
ประธานกรรมการ
 
     
   
  รองปลัดกรุงเทพมหานคร
สั่งราชการสถานธนานุบาล กทม.
รองประธานกรรมการ
 
     
พันตำรวจเอก พิชัย เกรียงวัฒนศิริ
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักการคลัง
กรรมการ
     
นายอุเทน สัจจเทพ
กรรมการ
นายโดม ชโยธิน
กรรมการ
นายยศพล วัธนเวคิน
กรรมการ
     
   
  รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สธก.
กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44