อัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ( เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 ) 
สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท : 0.25 % ต่อเดือน
สำหรับเงินต้น 5,001 - 15,000 บาท : 1.00 % ต่อเดือน
สำหรับเงินต้นเกิน 15,000 บาท : เงินต้น 2,000 บาทแรก 2 %  ส่วนที่เกิน 2,000 บาท 1.25 % ต่อเดือน
 
 เงินต้น   ดอกเบี้ย   เงินต้น   ดอกเบี้ย   เงินต้น   ดอกเบี้ย   เงินต้น   ดอกเบี้ย   เงินต้น   ดอกเบี้ย   เงินต้น   ดอกเบี้ย   เงินต้น   ดอกเบี้ย   เงินต้น   ดอกเบี้ย 
        50         0.125     1,300         3.250     2,550         6.375     3,800         9.500     5,050        50.500     6,300        63.000     7,550        75.500     8,800        88.000
      100         0.250     1,350         3.375     2,600         6.500     3,850         9.625     5,100        51.000     6,350        63.500     7,600        76.000     8,850        88.500
      150         0.375     1,400         3.500     2,650         6.625     3,900         9.750     5,150        51.500     6,400        64.000     7,650        76.500     8,900        89.000
      200         0.500     1,450         3.625     2,700         6.750     3,950         9.875     5,200        52.000     6,450        64.500     7,700        77.000     8,950        89.500
      250         0.625     1,500         3.750     2,750         6.875     4,000        10.000     5,250        52.500     6,500        65.000     7,750        77.500     9,000        90.000
      300         0.750     1,550         3.875     2,800         7.000     4,050        10.125     5,300        53.000     6,550        65.500     7,800        78.000     9,050        90.500
      350         0.875     1,600         4.000     2,850         7.125     4,100        10.250     5,350        53.500     6,600        66.000     7,850        78.500     9,100        91.000
      400         1.000     1,650         4.125     2,900         7.250     4,150        10.375     5,400        54.000     6,650        66.500     7,900        79.000     9,150        91.500
      450         1.125     1,700         4.250     2,950         7.375     4,200        10.500     5,450        54.500     6,700        67.000     7,950        79.500     9,200        92.000
      500         1.250     1,750         4.375     3,000         7.500     4,250        10.625     5,500        55.000     6,750        67.500     8,000        80.000     9,250        92.500
      550         1.375     1,800         4.500     3,050         7.625     4,300        10.750     5,550        55.500     6,800        68.000     8,050        80.500     9,300        93.000
      600         1.500     1,850         4.625     3,100         7.750     4,350        10.875     5,600        56.000     6,850        68.500     8,100        81.000     9,350        93.500
      650         1.625     1,900         4.750     3,150         7.875     4,400        11.000     5,650        56.500     6,900        69.000     8,150        81.500     9,400        94.000
      700         1.750     1,950         4.875     3,200         8.000     4,450        11.125     5,700        57.000     6,950        69.500     8,200        82.000     9,450        94.500
      750         1.875     2,000         5.000     3,250         8.125     4,500        11.250     5,750        57.500     7,000        70.000     8,250        82.500     9,500        95.000
      800         2.000     2,050         5.125     3,300         8.250     4,550        11.375     5,800        58.000     7,050        70.500     8,300        83.000     9,550        95.500
      850         2.125     2,100         5.250     3,350         8.375     4,600        11.500     5,850        58.500     7,100        71.000     8,350        83.500     9,600        96.000
      900         2.250     2,150         5.375     3,400         8.500     4,650        11.625     5,900        59.000     7,150        71.500     8,400        84.000     9,650        96.500
      950         2.375     2,200         5.500     3,450         8.625     4,700        11.750     5,950        59.500     7,200        72.000     8,450        84.500     9,700        97.000
    1,000         2.500     2,250         5.625     3,500         8.750     4,750        11.875     6,000        60.000     7,250        72.500     8,500        85.000     9,750        97.500
    1,050         2.625     2,300         5.750     3,550         8.875     4,800        12.000     6,050        60.500     7,300        73.000     8,550        85.500     9,800        98.000
    1,100         2.750     2,350         5.875     3,600         9.000     4,850        12.125     6,100        61.000     7,350        73.500     8,600        86.000     9,850        98.500
    1,150         2.875     2,400         6.000     3,650         9.125     4,900        12.250     6,150        61.500     7,400        74.000     8,650        86.500     9,900        99.000
    1,200         3.000     2,450         6.125     3,700         9.250     4,950        12.375     6,200        62.000     7,450        74.500     8,700        87.000     9,950        99.500
    1,250         3.125     2,500         6.250     3,750         9.375     5,000        12.500     6,250        62.500     7,500        75.000     8,750        87.500    10,000       100.000
  10,050      100.500   11,300      113.000   12,550      125.500   13,800      138.000   15,050      203.125   16,300      218.750   17,550       234.375    18,800       250.000
  10,100      101.000   11,350      113.500   12,600      126.000   13,850      138.500   15,100      203.750   16,350      219.375   17,600       235.000    18,850       250.625
  10,150      101.500   11,400      114.000   12,650      126.500   13,900      139.000   15,150      204.375   16,400      220.000   17,650       235.625    18,900       251.250
  10,200      102.000   11,450      114.500   12,700      127.000   13,950      139.500   15,200      205.000   16,450      220.625   17,700       236.250    18,950       251.875
  10,250      102.500   11,500      115.000   12,750      127.500   14,000      140.000   15,250      205.625   16,500      221.250   17,750       236.875    19,000       252.500
  10,300      103.000   11,550      115.500   12,800      128.000   14,050      140.500   15,300      206.250   16,550      221.875   17,800       237.500    19,050       253.125
  10,350      103.500   11,600      116.000   12,850      128.500   14,100      141.000   15,350      206.875   16,600      222.500   17,850       238.125    19,100       253.750
  10,400      104.000   11,650      116.500   12,900      129.000   14,150      141.500   15,400      207.500   16,650      223.125   17,900       238.750    19,150       254.375
  10,450      104.500   11,700      117.000   12,950      129.500   14,200      142.000   15,450      208.125   16,700      223.750   17,950       239.375    19,200       255.000
  10,500      105.000   11,750      117.500   13,000      130.000   14,250      142.500   15,500      208.750   16,750      224.375   18,000       240.000    19,250       255.625
  10,550      105.500   11,800      118.000   13,050      130.500   14,300      143.000   15,550      209.375   16,800      225.000   18,050       240.625    19,300       256.250
  10,600      106.000   11,850      118.500   13,100      131.000   14,350      143.500   15,600      210.000   16,850      225.625   18,100       241.250    19,350       256.875
  10,650      106.500   11,900      119.000   13,150      131.500   14,400      144.000   15,650      210.625   16,900      226.250   18,150       241.875    19,400       257.500
  10,700      107.000   11,950      119.500   13,200      132.000   14,450      144.500   15,700      211.250   16,950      226.875   18,200       242.500    19,450       258.125
  10,750      107.500   12,000      120.000   13,250      132.500   14,500      145.000   15,750      211.875   17,000      227.500   18,250       243.125    19,500       258.750
  10,800      108.000   12,050      120.500   13,300      133.000   14,550      145.500   15,800      212.500   17,050      228.125   18,300       243.750    19,550       259.375
  10,850      108.500   12,100      121.000   13,350      133.500   14,600      146.000   15,850      213.125   17,100      228.750   18,350       244.375    19,600       260.000
  10,900      109.000   12,150      121.500   13,400      134.000   14,650      146.500   15,900      213.750   17,150      229.375   18,400       245.000    19,650       260.625
  10,950      109.500   12,200      122.000   13,450      134.500   14,700      147.000   15,950      214.375   17,200      230.000   18,450       245.625    19,700       261.250
  11,000      110.000   12,250      122.500   13,500      135.000   14,750      147.500   16,000      215.000   17,250      230.625   18,500       246.250    19,750       261.875
  11,050      110.500   12,300      123.000   13,550      135.500   14,800      148.000   16,050      215.625   17,300      231.250   18,550       246.875    19,800       262.500
  11,100      111.000   12,350      123.500   13,600      136.000   14,850      148.500   16,100      216.250   17,350      231.875   18,600       247.500    19,850       263.125
  11,150      111.500   12,400      124.000   13,650      136.500   14,900      149.000   16,150      216.875   17,400      232.500   18,650       248.125    19,900       263.750
  11,200      112.000   12,450      124.500   13,700      137.000   14,950      149.500   16,200      217.500   17,450      233.125   18,700       248.750    19,950       264.375
  11,250      112.500   12,500      125.000   13,750      137.500   15,000      150.000   16,250      218.125   17,500      233.750   18,750       249.375    20,000       265.000
  20,050      265.625   21,300      281.250   22,550      296.875   23,800      312.500   25,050      328.125   26,300      343.750   27,550       359.375    28,800       375.000
  20,100      266.250   21,350      281.875   22,600      297.500   23,850      313.125   25,100      328.750   26,350      344.375   27,600       360.000    28,850       375.625
  20,150      266.875   21,400      282.500   22,650      298.125   23,900      313.750   25,150      329.375   26,400      345.000   27,650       360.625    28,900       376.250
  20,200      267.500   21,450      283.125   22,700      298.750   23,950      314.375   25,200      330.000   26,450      345.625   27,700       361.250    28,950       376.875
  20,250      268.125   21,500      283.750   22,750      299.375   24,000      315.000   25,250      330.625   26,500      346.250   27,750       361.875    29,000       377.500
  20,300      268.750   21,550      284.375   22,800      300.000   24,050      315.625   25,300      331.250   26,550      346.875   27,800       362.500    29,050       378.125
  20,350      269.375   21,600      285.000   22,850      300.625   24,100      316.250   25,350      331.875   26,600      347.500   27,850       363.125    29,100       378.750
  20,400      270.000   21,650      285.625   22,900      301.250   24,150      316.875   25,400      332.500   26,650      348.125   27,900       363.750    29,150       379.375
  20,450      270.625   21,700      286.250   22,950      301.875   24,200      317.500   25,450      333.125   26,700      348.750   27,950       364.375    29,200       380.000
  20,500      271.250   21,750      286.875   23,000      302.500   24,250      318.125   25,500      333.750   26,750      349.375   28,000       365.000    29,250       380.625
  20,550      271.875   21,800      287.500   23,050      303.125   24,300      318.750   25,550      334.375   26,800      350.000   28,050       365.625    29,300       381.250
  20,600      272.500   21,850      288.125   23,100      303.750   24,350      319.375   25,600      335.000   26,850      350.625   28,100       366.250    29,350       381.875
  20,650      273.125   21,900      288.750   23,150      304.375   24,400      320.000   25,650      335.625   26,900      351.250   28,150       366.875    29,400       382.500
  20,700      273.750   21,950      289.375   23,200      305.000   24,450      320.625   25,700      336.250   26,950      351.875   28,200       367.500    29,450       383.125
  20,750      274.375   22,000      290.000   23,250      305.625   24,500      321.250   25,750      336.875   27,000      352.500   28,250       368.125    29,500       383.750
  20,800      275.000   22,050      290.625   23,300      306.250   24,550      321.875   25,800      337.500   27,050      353.125   28,300       368.750    29,550       384.375
  20,850      275.625   22,100      291.250   23,350      306.875   24,600      322.500   25,850      338.125   27,100      353.750   28,350       369.375    29,600       385.000
  20,900      276.250   22,150      291.875   23,400      307.500   24,650      323.125   25,900      338.750   27,150      354.375   28,400       370.000    29,650       385.625
  20,950      276.875   22,200      292.500   23,450      308.125   24,700      323.750   25,950      339.375   27,200      355.000   28,450       370.625    29,700       386.250
  21,000      277.500   22,250      293.125   23,500      308.750   24,750      324.375   26,000      340.000   27,250      355.625   28,500       371.250    29,750       386.875
  21,050      278.125   22,300      293.750   23,550      309.375   24,800      325.000   26,050      340.625   27,300      356.250   28,550       371.875    29,800       387.500
  21,100      278.750   22,350      294.375   23,600      310.000   24,850      325.625   26,100      341.250   27,350      356.875   28,600       372.500    29,850       388.125
  21,150      279.375   22,400      295.000   23,650      310.625   24,900      326.250   26,150      341.875   27,400      357.500   28,650       373.125    29,900       388.750
  21,200      280.000   22,450      295.625   23,700      311.250   24,950      326.875   26,200      342.500   27,450      358.125   28,700       373.750    29,950       389.375
  21,250      280.625   22,500      296.250   23,750      311.875   25,000      327.500   26,250      343.125   27,500      358.750   28,750       374.375    30,000       390.000
  30,050      390.625   31,300      406.250   32,550      421.875   33,800      437.500   35,050      453.125   36,300      468.750   37,550       484.375    38,800       500.000
  30,100      391.250   31,350      406.875   32,600      422.500   33,850      438.125   35,100      453.750   36,350      469.375   37,600       485.000    38,850       500.625
  30,150      391.875   31,400      407.500   32,650      423.125   33,900      438.750   35,150      454.375   36,400      470.000   37,650       485.625    38,900       501.250
  30,200      392.500   31,450      408.125   32,700      423.750   33,950      439.375   35,200      455.000   36,450      470.625   37,700       486.250    38,950       501.875
  30,250      393.125   31,500      408.750   32,750      424.375   34,000      440.000   35,250      455.625   36,500      471.250   37,750       486.875    39,000       502.500
  30,300      393.750   31,550      409.375   32,800      425.000   34,050      440.625   35,300      456.250   36,550      471.875   37,800       487.500    39,050       503.125
  30,350      394.375   31,600      410.000   32,850      425.625   34,100      441.250   35,350      456.875   36,600      472.500   37,850       488.125    39,100       503.750
  30,400      395.000   31,650      410.625   32,900      426.250   34,150      441.875   35,400      457.500   36,650      473.125   37,900       488.750    39,150       504.375
  30,450      395.625   31,700      411.250   32,950      426.875   34,200      442.500   35,450      458.125   36,700      473.750   37,950       489.375    39,200       505.000
  30,500      396.250   31,750      411.875   33,000      427.500   34,250      443.125   35,500      458.750   36,750      474.375   38,000       490.000    39,250       505.625
  30,550      396.875   31,800      412.500   33,050      428.125   34,300      443.750   35,550      459.375   36,800      475.000   38,050       490.625    39,300       506.250
  30,600      397.500   31,850      413.125   33,100      428.750   34,350      444.375   35,600      460.000   36,850      475.625   38,100       491.250    39,350       506.875
  30,650      398.125   31,900      413.750   33,150      429.375   34,400      445.000   35,650      460.625   36,900      476.250   38,150       491.875    39,400       507.500
  30,700      398.750   31,950      414.375   33,200      430.000   34,450      445.625   35,700      461.250   36,950      476.875   38,200       492.500    39,450       508.125
  30,750      399.375   32,000      415.000   33,250      430.625   34,500      446.250   35,750      461.875   37,000      477.500   38,250       493.125    39,500       508.750
  30,800      400.000   32,050      415.625   33,300      431.250   34,550      446.875   35,800      462.500   37,050      478.125   38,300       493.750    39,550       509.375
  30,850      400.625   32,100      416.250   33,350      431.875   34,600      447.500   35,850      463.125   37,100      478.750   38,350       494.375    39,600       510.000
  30,900      401.250   32,150      416.875   33,400      432.500   34,650      448.125   35,900      463.750   37,150      479.375   38,400       495.000    39,650       510.625
  30,950      401.875   32,200      417.500   33,450      433.125   34,700      448.750   35,950      464.375   37,200      480.000   38,450       495.625    39,700       511.250
  31,000      402.500   32,250      418.125   33,500      433.750   34,750      449.375   36,000      465.000   37,250      480.625   38,500       496.250    39,750       511.875
  31,050      403.125   32,300      418.750   33,550      434.375   34,800      450.000   36,050      465.625   37,300      481.250   38,550       496.875    39,800       512.500
  31,100      403.750   32,350      419.375   33,600      435.000   34,850      450.625   36,100      466.250   37,350      481.875   38,600       497.500    39,850       513.125
  31,150      404.375   32,400      420.000   33,650      435.625   34,900      451.250   36,150      466.875   37,400      482.500   38,650       498.125    39,900       513.750
  31,200      405.000   32,450      420.625   33,700      436.250   34,950      451.875   36,200      467.500   37,450      483.125   38,700       498.750    39,950       514.375
  31,250      405.625   32,500      421.250   33,750      436.875   35,000      452.500   36,250      468.125   37,500      483.750   38,750       499.375    40,000       515.000
  40,050      515.625   41,300      531.250   42,550      546.875   43,800      562.500   45,050      578.125   46,300      593.750   47,550       609.375    48,800       625.000
  40,100      516.250   41,350      531.875   42,600      547.500   43,850      563.125   45,100      578.750   46,350      594.375   47,600       610.000    48,850       625.625
  40,150      516.875   41,400      532.500   42,650      548.125   43,900      563.750   45,150      579.375   46,400      595.000   47,650       610.625    48,900       626.250
  40,200      517.500   41,450      533.125   42,700      548.750   43,950      564.375   45,200      580.000   46,450      595.625   47,700       611.250    48,950       626.875
  40,250      518.125   41,500      533.750   42,750      549.375   44,000      565.000   45,250      580.625   46,500      596.250   47,750       611.875    49,000       627.500
  40,300      518.750   41,550      534.375   42,800      550.000   44,050      565.625   45,300      581.250   46,550      596.875   47,800       612.500    49,050       628.125
  40,350      519.375   41,600      535.000   42,850      550.625   44,100      566.250   45,350      581.875   46,600      597.500   47,850       613.125    49,100       628.750
  40,400      520.000   41,650      535.625   42,900      551.250   44,150      566.875   45,400      582.500   46,650      598.125   47,900       613.750    49,150       629.375
  40,450      520.625   41,700      536.250   42,950      551.875   44,200      567.500   45,450      583.125   46,700      598.750   47,950       614.375    49,200       630.000
  40,500      521.250   41,750      536.875   43,000      552.500   44,250      568.125   45,500      583.750   46,750      599.375   48,000       615.000    49,250       630.625
  40,550      521.875   41,800      537.500   43,050      553.125   44,300      568.750   45,550      584.375   46,800      600.000   48,050       615.625    49,300       631.250
  40,600      522.500   41,850      538.125   43,100      553.750   44,350      569.375   45,600      585.000   46,850      600.625   48,100       616.250    49,350       631.875
  40,650      523.125   41,900      538.750   43,150      554.375   44,400      570.000   45,650      585.625   46,900      601.250   48,150       616.875    49,400       632.500
  40,700      523.750   41,950      539.375   43,200      555.000   44,450      570.625   45,700      586.250   46,950      601.875   48,200       617.500    49,450       633.125
  40,750      524.375   42,000      540.000   43,250      555.625   44,500      571.250   45,750      586.875   47,000      602.500   48,250       618.125    49,500       633.750
  40,800      525.000   42,050      540.625   43,300      556.250   44,550      571.875   45,800      587.500   47,050      603.125   48,300       618.750    49,550       634.375
  40,850      525.625   42,100      541.250   43,350      556.875   44,600      572.500   45,850      588.125   47,100      603.750   48,350       619.375    49,600       635.000
  40,900      526.250   42,150      541.875   43,400      557.500   44,650      573.125   45,900      588.750   47,150      604.375   48,400       620.000    49,650       635.625
  40,950      526.875   42,200      542.500   43,450      558.125   44,700      573.750   45,950      589.375   47,200      605.000   48,450       620.625    49,700       636.250
  41,000      527.500   42,250      543.125   43,500      558.750   44,750      574.375   46,000      590.000   47,250      605.625   48,500       621.250    49,750       636.875
  41,050      528.125   42,300      543.750   43,550      559.375   44,800      575.000   46,050      590.625   47,300      606.250   48,550       621.875    49,800       637.500
  41,100      528.750   42,350      544.375   43,600      560.000   44,850      575.625   46,100      591.250   47,350      606.875   48,600       622.500    49,850       638.125
  41,150      529.375   42,400      545.000   43,650      560.625   44,900      576.250   46,150      591.875   47,400      607.500   48,650       623.125    49,900       638.750
  41,200      530.000   42,450      545.625   43,700      561.250   44,950      576.875   46,200      592.500   47,450      608.125   48,700       623.750    49,950       639.375
  41,250      530.625   42,500      546.250   43,750      561.875   45,000      577.500   46,250      593.125   47,500      608.750   48,750       624.375    50,000       640.000
  50,050      640.625   51,300      656.250   52,550      671.875   53,800      687.500   55,050      703.125   56,300      718.750   57,550       734.375    58,800       750.000
  50,100      641.250   51,350      656.875   52,600      672.500   53,850      688.125   55,100      703.750   56,350      719.375   57,600       735.000    58,850       750.625
  50,150      641.875   51,400      657.500   52,650      673.125   53,900      688.750   55,150      704.375   56,400      720.000   57,650       735.625    58,900       751.250
  50,200      642.500   51,450      658.125   52,700      673.750   53,950      689.375   55,200      705.000   56,450      720.625   57,700       736.250    58,950       751.875
  50,250      643.125   51,500      658.750   52,750      674.375   54,000      690.000   55,250      705.625   56,500      721.250   57,750       736.875    59,000       752.500
  50,300      643.750   51,550      659.375   52,800      675.000   54,050      690.625   55,300      706.250   56,550      721.875   57,800       737.500    59,050       753.125
  50,350      644.375   51,600      660.000   52,850      675.625   54,100      691.250   55,350      706.875   56,600      722.500   57,850       738.125    59,100       753.750
  50,400      645.000   51,650      660.625   52,900      676.250   54,150      691.875   55,400      707.500   56,650      723.125   57,900       738.750    59,150       754.375
  50,450      645.625   51,700      661.250   52,950      676.875   54,200      692.500   55,450      708.125   56,700      723.750   57,950       739.375    59,200       755.000
  50,500      646.250   51,750      661.875   53,000      677.500   54,250      693.125   55,500      708.750   56,750      724.375   58,000       740.000    59,250       755.625
  50,550      646.875   51,800      662.500   53,050      678.125   54,300      693.750   55,550      709.375   56,800      725.000   58,050       740.625    59,300       756.250
  50,600      647.500   51,850      663.125   53,100      678.750   54,350      694.375   55,600      710.000   56,850      725.625   58,100       741.250    59,350       756.875
  50,650      648.125   51,900      663.750   53,150      679.375   54,400      695.000   55,650      710.625   56,900      726.250   58,150       741.875    59,400       757.500
  50,700      648.750   51,950      664.375   53,200      680.000   54,450      695.625   55,700      711.250   56,950      726.875   58,200       742.500    59,450       758.125
  50,750      649.375   52,000      665.000   53,250      680.625   54,500      696.250   55,750      711.875   57,000      727.500   58,250       743.125    59,500       758.750
  50,800      650.000   52,050      665.625   53,300      681.250   54,550      696.875   55,800      712.500   57,050      728.125   58,300       743.750    59,550       759.375
  50,850      650.625   52,100      666.250   53,350      681.875   54,600      697.500   55,850      713.125   57,100      728.750   58,350       744.375    59,600       760.000
  50,900      651.250   52,150      666.875   53,400      682.500   54,650      698.125   55,900      713.750   57,150      729.375   58,400       745.000    59,650       760.625
  50,950      651.875   52,200      667.500   53,450      683.125   54,700      698.750   55,950      714.375   57,200      730.000   58,450       745.625    59,700       761.250
  51,000      652.500   52,250      668.125   53,500      683.750   54,750      699.375   56,000      715.000   57,250      730.625   58,500       746.250    59,750       761.875
  51,050      653.125   52,300      668.750   53,550      684.375   54,800      700.000   56,050      715.625   57,300      731.250   58,550       746.875    59,800       762.500
  51,100      653.750   52,350      669.375   53,600      685.000   54,850      700.625   56,100      716.250   57,350      731.875   58,600       747.500    59,850       763.125
  51,150      654.375   52,400      670.000   53,650      685.625   54,900      701.250   56,150      716.875   57,400      732.500   58,650       748.125    59,900       763.750
  51,200      655.000   52,450      670.625   53,700      686.250   54,950      701.875   56,200      717.500   57,450      733.125   58,700       748.750    59,950       764.375
  51,250      655.625   52,500      671.250   53,750      686.875   55,000      702.500   56,250      718.125   57,500      733.750   58,750       749.375    60,000       765.000
  60,050      765.625   61,300      781.250   62,550      796.875   63,800      812.500   65,050      828.125   66,300      843.750   67,550       859.375    68,800       875.000
  60,100      766.250   61,350      781.875   62,600      797.500   63,850      813.125   65,100      828.750   66,350      844.375   67,600       860.000    68,850       875.625
  60,150      766.875   61,400      782.500   62,650      798.125   63,900      813.750   65,150      829.375   66,400      845.000   67,650       860.625    68,900       876.250
  60,200      767.500   61,450      783.125   62,700      798.750   63,950      814.375   65,200      830.000   66,450      845.625   67,700       861.250    68,950       876.875
  60,250      768.125   61,500      783.750   62,750      799.375   64,000      815.000   65,250      830.625   66,500      846.250   67,750       861.875    69,000       877.500
  60,300      768.750   61,550      784.375   62,800      800.000   64,050      815.625   65,300      831.250   66,550      846.875   67,800       862.500    69,050       878.125
  60,350      769.375   61,600      785.000   62,850      800.625   64,100      816.250   65,350      831.875   66,600      847.500   67,850       863.125    69,100       878.750
  60,400      770.000   61,650      785.625   62,900      801.250   64,150      816.875   65,400      832.500   66,650      848.125   67,900       863.750    69,150       879.375
  60,450      770.625   61,700      786.250   62,950      801.875   64,200      817.500   65,450      833.125   66,700      848.750   67,950       864.375    69,200       880.000
  60,500      771.250   61,750      786.875   63,000      802.500   64,250      818.125   65,500      833.750   66,750      849.375   68,000       865.000    69,250       880.625
  60,550      771.875   61,800      787.500   63,050      803.125   64,300      818.750   65,550      834.375   66,800      850.000   68,050       865.625    69,300       881.250
  60,600      772.500   61,850      788.125   63,100      803.750   64,350      819.375   65,600      835.000   66,850      850.625   68,100       866.250    69,350       881.875
  60,650      773.125   61,900      788.750   63,150      804.375   64,400      820.000   65,650      835.625   66,900      851.250   68,150       866.875    69,400       882.500
  60,700      773.750   61,950      789.375   63,200      805.000   64,450      820.625   65,700      836.250   66,950      851.875   68,200       867.500    69,450       883.125
  60,750      774.375   62,000      790.000   63,250      805.625   64,500      821.250   65,750      836.875   67,000      852.500   68,250       868.125    69,500       883.750
  60,800      775.000   62,050      790.625   63,300      806.250   64,550      821.875   65,800      837.500   67,050      853.125   68,300       868.750    69,550       884.375
  60,850      775.625   62,100      791.250   63,350      806.875   64,600      822.500   65,850      838.125   67,100      853.750   68,350       869.375    69,600       885.000
  60,900      776.250   62,150      791.875   63,400      807.500   64,650      823.125   65,900      838.750   67,150      854.375   68,400       870.000    69,650       885.625
  60,950      776.875   62,200      792.500   63,450      808.125   64,700      823.750   65,950      839.375   67,200      855.000   68,450       870.625    69,700       886.250
  61,000      777.500   62,250      793.125   63,500      808.750   64,750      824.375   66,000      840.000   67,250      855.625   68,500       871.250    69,750       886.875
  61,050      778.125   62,300      793.750   63,550      809.375   64,800      825.000   66,050      840.625   67,300      856.250   68,550       871.875    69,800       887.500
  61,100      778.750   62,350      794.375   63,600      810.000   64,850      825.625   66,100      841.250   67,350      856.875   68,600       872.500    69,850       888.125
  61,150      779.375   62,400      795.000   63,650      810.625   64,900      826.250   66,150      841.875   67,400      857.500   68,650       873.125    69,900       888.750
  61,200      780.000   62,450      795.625   63,700      811.250   64,950      826.875   66,200      842.500   67,450      858.125   68,700       873.750    69,950       889.375
  61,250      780.625   62,500      796.250   63,750      811.875   65,000      827.500   66,250      843.125   67,500      858.750   68,750       874.375    70,000       890.000