หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
    เรื่องน่ารู้
    ติดต่อ
   
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
 
 
◎ การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ◎

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำขึ้น ทุกเดือน โดยมีทรัพย์หลุดจำนำประเภทเพชร ทอง นาก เงิน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ จากสถานธนานุบาลทั้ง 21 สาขา

          ในการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ คณะกรรมการจะประเมินราคา ขายขั้นต่ำของทรัพย์ไว้ตามความเหมาะสม แล้วจึงนำออกมาจำหน่ายให้กับ ผู้สนใจทั่วไป โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา กำหนดให้ราคาของการประมูล เพิ่มขึ้นอย่างน้อยครั้งละ 10 บาท

          โดยจะทำการประมูลทุกวันเสาร์ที่ 2, 3, 4 ของทุกเดือน จะเปิดการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำประเภท เพชร ทอง นาก เงินรูปพรรณ
เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          วันสุดท้ายของวันทำการ ของทุกเดือน จะเปิดการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำประเภทเบ็ดเตล็ด ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา ปากกา โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค เครื่องมือช่าง และอื่น ๆ เป็นต้น เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 
◎ ส่งดอกเบี้ยแทน ◎

เจ้าของตั๋วรับจำนำต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้านหลังของตั๋วจำนำก่อน (ลายพิมพ์นิ้วมือ ต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับลายพิมพ์นิ้วมือด้านหน้า ของตั๋วจำนำ)

          กรอกข้อความข้างหลังตั๋วรับจำนำให้เรียบร้อยครบถ้วน

          นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ที่จะมาทำการ พร้อมสำเนา มาด้วย(บัตรต้องไม่หมดอายุ)

 
◎ เจ้าของตั๋วเสียชีวิต ◎

ผู้ที่ดำเนินการแทนต้องเป็นผู้จัดการมรดก พร้อมมีคำสั่งศาล และต้องนำหลักฐาน ดังต่อไปนี้มาติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อดำเนินการส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน

1. ตั๋วรับจำนำ
2. ใบมรณะบัตร พร้อมสำเนา
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย พร้อมสำเนา
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาแทน พร้อมสำเนา
5. คำสั่งศาล ในกรณีเป็นผู้จัดการมรดก
6. นำเอกสารข้อ 1 - 5 ไปแจ้งความที่ สน.ท้องที่ที่สถานธนานุบาลตั้งอยู่
7. นำเอกสารทั้งหมดไปกรมการปกครอง แผนกควบคุมโรงรับจำนำ เพื่อประทับตราอนุญาต
8. นำเอกสารทั้งหมดกลับมาติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อทำการส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ต่อไป

          กรณีไม่มีคำสั่งศาล

          ให้ทำเป็นหนังสือให้ทายาททุกคนเซ็นต์ยินยอม และนำไปแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจท้องที่ และไปประทับตราอนุญาต ที่แผนควบคุมโรงรับจำนำ

 
วิธีการคิดดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ยกรณีไม่เต็มเดือน

          จำนำภายในระยะเวลา 15 วัน จะคิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน จะคิดดอกเบี้ย 1 เดือน(นับตั้งแต่วันที่ที่จำนำเป็นวันที่ 1)

     "ผู้ที่มาส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนคืน โปรดมาให้ตรงตามวันที่แจ้ง ในตั๋วจำนำ ในกรณีที่มาภายหลังวันที่กำหนดในตั๋วจำนำอาจเสีย ดอกเบี้ยเพืิ่มขึ้นอีก"

 
ผ่อนเพิ่มตั๋ว
สามารถผ่อน-เพิ่มเงินต้นได้ โดยต้องจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วันจำนำ จนถึงวันที่มาขอ ทำการผ่อน-เพิ่ม(ผ่อน หรือ เพิ่ม + ดอกเบี้ย)
 
อายุตั๋วรับจำนำ

ตั๋วรับจำนำมีอายุ 4 เดือน 30 วัน

          กรณีตั๋วรับจำนำครบตรงกับวันหยุดทำการ
ถ้าตั๋วรับจำนำครบกำหนดวันที่ที่จะส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ตรงกับวัน
เสาร์ - อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้มาในวันที่ที่เปิดทำการวันแรก โดยไม่คิด ดอกเบี้ยเพิ่ม

   "ผู้จำนำทรัพย์โปรดไถ่ถอนหรือส่งดอกเบี้ยภายใน 4 เดือน 30 วัน นับจากวันรับจำนำหากเลยกำหนด ทรัพย์นั้นจะหลุดเป็นสิทธิ์ของสถานธนา นุบาลกรุงเทพมหานคร"

 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44