หน้าหลัก
    อัตราดอกเบี้ย
    เกี่ยวกับเรา
    เรื่องน่ารู้
    ติดต่อ
   
 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
   คณะกรรมการบริหาร
   ผังองค์กร
 
 
◎ ใครจำนำได้บ้าง ◎
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน และไม่เป็นภิกษุ สามเณร
 
◎ อะไร จำนำได้บ้าง ◎
ทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ คือ เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ และไม่ต้องมีทะเบียน เช่น ทอง เพชร นาก เงิน นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และของใช้เบ็ดเตล็ด ทุกชนิด ยกเว้นสิ่งของนั้นเป็นของราชการ
 
◎ จำนำที่ไหนได้บ้าง ◎
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครทั้ง 21 สาขา เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน
 
◎ ตั๋วจำนำหาย ◎

ต้องปฏิบัติดังนี้
เจ้าของตั๋วรับจำนำต้องมาแจ้งที่สถานธนานุบาล ทางสถานธนานุบาลจะออก ใบแจ้งตั๋วหายให้

นำใบแจ้งตั๋วหายที่สถานธนานุบาลออกให้ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ ที่สถานธนานุบาลตั้งอยู่ โดยดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้สถานธนานุบาลทราบ

นำใบแจ้งตั๋วหายที่สถานธนานุบาลออกให้ และบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ ไปที่ กรมการปกครอง(แผนกควบคุมโรงรับจำนำ) เพื่อประทับตราอนุญาต ให้ส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน

นำเอกสารมาติดต่อที่สถานธนานุบาลเพื่อส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ต่อไป

ระยะจำนำ เท่ากับ ระยะเวลาของตั๋วเดิม(ตั๋วที่หาย)

 
ทรัพย์รับจำนำหลุดเป็นสิทธิ์ของ กทม.

(มีความประสงค์จะตามซื้อคืน) ให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีมีตั๋วรับจำนำ และเป็นเจ้าของตั๋วรับจำนำ

     นำตั๋วรับจำนำพร้อมบัตรประชาชนมาติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อตามซื้อคืน ตามวัน และเวลาที่สถานธนานุบาลกำหนด

กรณีไม่มีตั๋วรับจำนำ แต่เป็นเจ้าของตั๋วรับจำนำ

     ติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อทางสถานธนานุบาลจะออกใบแจ้งตั๋วหาย และตรวจสอบ ลายพิมพ์นิ้วมือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้จำนำหรือไม่ เพื่อทางสถานธนานุบาล จะได้ รับรองลายพิมพ์นิ้วมือ

นำใบแจ้งตั๋วหาย พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อที่ สำนักงานสถานธนานุ บาลกรุงเทพมหานคร(สธก.) พบผู้อำนวยการสถานธนาุนุบาลกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบและบันทึก ปากคำ(ปค.14)

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าจะมาตามซื้อคืนได้เมื่อใด

กรณีมีตั๋วรับจำนำ และเป็นเจ้าของทรัพย์รับจำนำ

โดยให้ผู้อื่นมาจำนำแต่ไม่สามารถติดตามตัวผู้จำนำได้ ให้นำตั๋วรับจำนำพร้อมบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะมาทำการแทน ไปติดต่อที่สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร(สธก.) พบผู้อำนวยการ เพื่อตรวจสอบและบันทึกปากคำ (ปค.14) ซึ่งผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตว่าจะให้ตามซื้อคืนหรือไม่

ถ้าผู้อำนวยการอนุญาตให้ตามซื้อคืนได้ ก็ให้นำเอกสารทั้งหมดกลับไปติดต่อ สถานธนานุบาลเพื่อตามซื้อคืนต่อไป

     "ผู้จำนำจะต้องยื่นคำร้องการตามซื้อทรัพย์หลุดจำนำคืนต่อผู้จัดการสถานธนานุบาล
ที่ผู้จำนำได้จำนำทรัพย์ไว้ ตั้งแต่วันที่ทรัพย์จำนำนั้นหลุดจำนำเป็นสิทธิ์ของ สถานธนาุนุบาลกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ"

     "ผู้จำนำสามารถตามซื้อทรัพย์หลุดจำนำคืนได้ในราคารับจำนำ(เงินต้น) บวกร้อยละ 15 ของราคารับจำนำ"

 
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44