ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
 
ผู้บริหารสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร      
       
    นายนพดล  เพิ่มพิทยา
ผู้อำนวยการ สธก.
   
                   
นางชนากานต์ โกสินทร์
รองผู้อำนวยการ สธก.
นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการ สธก.
          นายนิรุตติธรรม บุญรังษี
            รองผู้อำนวยการ สธก
   
     
     
 
นายกรัณย์ อังคานุกูลวิทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
น.ส.รัตนา ลิขิตสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
น.ส.กัลยา สิทธิประสงค์     นางลัดดา  รักแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    หัวหน้าฝ่ายกิจการสาขา
นางบังเอิญ แก่นทอง
ผู้ตรวจการ
นายบุญส่ง ฟักทิม
    ผู้ตรวจการ
                     
         
       
      นายมนัส พิบูลศิริสมบัติ
รองผู้ตรวจการ
นางอจลิตา พิบูลศิริสมบัติ
รองผู้ตรวจการ
                     
      นางระพีพรรณ เฉยเจริญ
   ผู้ตรวจสอบภายใน
น.ส.แขไข จิตต์แผ้ว  
  ผู้ตรวจสอบภายใน    
 
 
  ผู้จัดการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  
             
นายณัฐนันท์ รักษาพล
ผู้จัดการคลองเตย
น.ส.รัชนี ทองคำ
ผู้จัดการจอมทอง
น.ส.กัลยาณี หว่างวิวัฒน์
ผู้จัดการดอนเมือง
นางพัทน์ธาวัลย์ อิ่มทองคำ
ผู้จัดการดินแดง
นางสุลีภรณ์ กิตติบันเทิงกุล
ผู้จัดการตลาดพลู
น.ส.ทวีทรัพย์ วรรณอนุสรณ์
ผู้จัดการพระโขนง
น.ส.วิสินีย์ มีปา
ผู้จัดการทุ่งครุ
             
นางสายชล รวมกิ่งแก้ว
ผู้จัดการเทเวศร์
นางสอิ้ง ปทุมวัน
ผู้จัดการบางกอกใหญ่
น.ส.เพ็ญนภา อเนกวิธวงศ์
ผู้จัดการราษฎร์บูรณะ
นายสุนทร ตรีโภคา
ผู้จัดการบางบอน
น.ส.ศุภางค์ อรุณแสงมณี
ผู้จัดการบางพลัด
น.ส.ภัทรภร สังข์ด้วงยา
ผู้จัดการประดิพัทธิ์
นายธีระ อับนาค
ผู้จัดการถนนเสือป่า
             
นางสุภาพร อิงครัตน์
ผู้จัดการมีนบุรี
นางสุชานันท์ ขวัญกิจศักดา
ผู้จัดการบางซื่อ
นางสุรีย์ฉาย เอมระดี
ผู้จัดการลาดพร้าว
นายจีรวัฒน์ เพียนทอง
ผู้จัดการวงเวียนเล็ก
นายสุโภชน์ ตันติวงศ์
ผู้จัดการสำราญราษฎร์
นายเดี่ยวศักดิ์ โฉมประดิษฐ์
ผู้จัดการหนองจอก
นายวิรัตน์ ขาวสบาย
ผู้จัดการอ่อนนุช
 
 
           ◎ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                     ◎ อัตราดอกเบี้ย                        ◎ คณะกรรมการบริหาร                  ◎ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
           ◎ เรื่องน่ารู้                                       ◎ ผังองค์กร
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  โทร: 02-1580042 - 44