ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
 
ผู้บริหารสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร      
       
    นายนพดล  เพิ่มพิทยา
ผู้อำนวยการ สธก.
   
           
นางชนากานต์ โกสินทร์
รองผู้อำนวยการ สธก.
นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการ สธก.
     
     
     
 
นางวรางคณา สิงหพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
น.ส.รัตนา ลิขิตสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
น.ส.กัลยา สิทธิประสงค์     นางลัดดา  รักแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ    หัวหน้าฝ่ายกิจการสาขา
นางบังเอิญ แก่นทอง
ผู้ตรวจการ
นายบุญส่ง ฟักทิม
    ผู้ตรวจการ
                   
      น.ส.ศุภพร จงกลสถิต
  รองผู้ตรวจการ
น.ส.ธุรกิจ วัฒนรุ่ง    น.ส.ชมกร ภัทรธรรมานนท์
   รองผู้ตรวจการ           รองผู้ตรวจการ
                          
      นางระพีพรรณ เฉยเจริญ
   ผู้ตรวจสอบภายใน
น.ส.แขไข จิตต์แผ้ว   นายกรัณย์ อังคานุกูลวิทย์
  ผู้ตรวจสอบภายใน     ผู้ตรวจสอบภายใน
 
 
  ผู้จัดการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  
             
 
นายณัฐนันท์ รักษาพล
ผู้จัดการคลองเตย

ผู้จัดการจอมทอง
นายสุโภชน์ ตันติวงศ์
ผู้จัดการดอนเมือง
น.ส.กัลยาณี หว่างวิวัฒน์
ผู้จัดการดินแดง
นายมนัส พิบูลศิริสมบัติ
ผู้จัดการตลาดพลู
นางสุลีภรณ์ กิตติบันเทิงกุล
ผู้จัดการถนนเสือป่า
นายสุนทร ตรีโภคา
ผู้จัดการทุ่งครุ
             
น.ส.รัชนี ทองคำ
ผู้จัดการเทเวศร์
น.ส.เพ็ญนภา อเนกวิธวงศ์
ผู้จัดการบางกอกใหญ่
นางสุภาพร อิงครัตน์
ผู้จัดการบางซื่อ
น.ส.ภัทรภร สังข์ด้วงยา
ผู้จัดการบางบอน
น.ส.ศุภางค์ อรุณแสงมณี
ผู้จัดการบางพลัด
นางพัทน์ธาวัลย์ อิ่มทองคำ
ผู้จัดการประดิพัทธิ์
นางสายชล รวมกิ่งแก้ว
ผู้จัดการพระโขนง
             
นายเดี่ยวศักดิ์ โฉมประดิษฐ์
ผู้จัดการมีนบุรี
นายธีระ อับนาค
ผู้จัดการราษฎร์บูรณะ
นางสุรีย์ฉาย เอมระดี
ผู้จัดการลาดพร้าว
นางอจลิตา พิบูลศิริสมบัติ
ผู้จัดการวงเวียนเล็ก
นายจีรวัฒน์ เพียนทอง
ผู้จัดการสำราญราษฎร์
นางสอิ้ง ปทุมวัน
ผู้จัดการหนองจอก
นายวิรัตน์ ขาวสบาย
ผู้จัดการอ่อนนุช
 
 
           ◎ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                     ◎ อัตราดอกเบี้ย                        ◎ คณะกรรมการบริหาร                  ◎ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
           ◎ เรื่องน่ารู้                                       ◎ ผังองค์กร
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต  ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  โทร: 02-1580042 - 44