ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
 
  ประวัติความเป็นมา
 
            การดำเนินงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (เดิมใช้ชื่อว่าสถานธนานุบาล นครหลวง) ได้เริ่มต้นเมื่อปี 2503 โดยมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2503 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับนโยบาย ไปจัดตั้งสถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ผู้เดือดร้อนและยากจน จะได้ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และแม้จะมีทรัพย์ไปจำนำ เพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายยามจำเป็น ก็ถูกโรงรับจำนำเอกชน เอารัดเอาเปรียบเกินควรได้ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งสถานธนานุบาลขึ้นเอง  
     
            ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2516 กระทรวงมหาดไทยได้โอนกิจการ สถานธนานุบาล(ของเทศบาลนครกรุงเทพเดิม) ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ และกรุงเทพมหานครได้บริหารกิจการสถานธนานุบาล โดยจัดตั้งสำนักงาน ดำเนินกิจการสถานธนานุบาลขึ้น มีคณะกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานกลาง (จสธก.เดิม) แล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบันนี้เป็น สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(สธก.)  
     
     
 
  เกี่ยวกับเรา
 
     
     
     
 
           ◎ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                     ◎ อัตราดอกเบี้ย                        ◎ คณะกรรมการบริหาร                  ◎ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
           ◎ เรื่องน่ารู้                                       ◎ ผังองค์กร
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44